undefined

Day 24 

(Old Witch) 

Sekreto 

Isang sekreto na lamang ang aking pagkatao,

Tanging kami ni Jury ang nakakaalam nito.

Si Jury sa kasalukuyang panahon na kasama ko,

Ang Jury na mula sa hinaharap na nagbalik dito. 

Bumalik siya rito upang iligtas ang minamahal,

Nagtagumpay siya sa tulong ng mahika.

Ang orasang medalyon na ibinigay ko sa kanya,

Nagbukas ng poral upang makabalik siya. 

 

Nalalapit na ang kanyang pagbabalik,

Sa hinaharap na tunay niyang pinagmulan.

Si Jury ng future ay nagawang magtagumpay,

Gumawa ng isang time line, kung saan si Rui ay buhay.
 

Mai Tsuki Creator

Thank you!