undefined

 

Day 17 

(Rui) 

Paalam Inay 

 

 

Naramdaman kong hindi ako nag-iisa,

Maraming tao na sa akin’y nagpadama.

Inilibing si Inay nang puso ko’y payapa.

Tanggap ko na wala na akong magagawa. 

 

Kailangan kong ibangon ang sarili ko,

Lalong maging matibay at huwag susuko.

Hustisya sa aking Inay ay nakamit ko na,

Mabubulok ang hayop na iyon sa selda. 

 

Paalam Inay, huwag ka nangmag-alala,

Okay na ako, alam kong kaya ko na.

Nawa’y patuloy mo pa rin akong gabayan,

Mananatili ka sa aking puso’t isipan.
 

Mai Tsuki Creator

^_^