Arsciwen Creator

Ayan na, ang paghahanda nina Kleden at Tarina para atakihin ang halimaw.