Lei Echo Creator

Tungkol ito sa isang arkeyologo, na nakadiskobre ng mahalagang kasaysayan ng kanilang bansa, ngunit ito pala ay higit na binabantayan ng namumuno sa kasalukuyang pinuno ng bansa. At siya ngayon ay pinaghahanap, at dito umiikot ang kwento.